Политика за поверителност

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ СТРАНИЦАТА

 

Настоящите Общи условия имат за цел да информират Вас (потребителя) за Вашите права при посещаване на Нашата уеб страница.

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Когато посещавате Нашата страница, се осъществява връзка между Вашето устройство (лаптоп, таблет, смартфон или подобни) и Нашия сървър. Първоначалният достъп се нарича „извикване на уеб страницата“, тъй като се осъществява от Вашето устройство към нашия уеб- адрес. По така установената връзка в двете посоки (устройство – сървър) се пренасят (трансферират) данни (информация). Това пренасяне на данни (трансфер на информация) се подчинява на правилата на българските закони, европейското законодателство и настоящите общи условия.

1.2. Данните по т. 1.1 по- горе, са необходими за техническото функциониране на Нашата уеб- страница (респ. Нашия сървър) и Вашето устройство; при посещение на нашата уеб страница Ние няма да събираме други лични данни, извън тези по т. 1.1, освен данните, които вие лично ни предоставяте.

 

2. МИНИМАЛЕН ОБЕМ НА ДАННИТЕ

2.1. След извикването на уеб страницата, между Вашето устройство и Нашия сървър се установява връзка, като нашата страница получава следните данни:

– IP-адресът на Вашето устройство;
–  датата и часът на достъпа;
– името и URL на извикания файл;
– уеб страницата/ приложението, от която/което е осъществен достъпът;
– използваният от Вас браузър (и/или операционната система на Вашето устройство).

2.2. Тези данни се предоставят автоматично (без Ваше или Наше участие), тъй като това е техническият начин за осъществяване на връзката; без пренасянето на този минимален обем данни, не би могло да се осъществи връзка между Вашето устройство и нашата уеб- страница.

2.3. Така получената от Вашето устройство информация (данни) се съхранява от Нашия сървър временно (в т. нар. Log-файл), което осигурява безпроблемната връзка между Вашето устройство и Нашия сървър, както и удобното ползване от Вас на Нашата уеб страница / приложение. Данните се съхраняват за кратък период от време и след това се изтриват автоматично.

 

3. БИСКВИТКИ

3.1. Ние използваме на нашата уеб страница така наречените бисквитки (cookies). Може да се запознаете подробно с нашата Политика за бисквитките.

3.2. Бисквитките (cookies) са малки файлове с информация, които се записват от/на Вашето устройство, когато посещавате която и да е уеб страница, включително Нашата страница. В бисквитката (cookie) се съдържа специфична информация, която е необходима, за да може Вашето устройство правилно да функционира при връзката със сървъра. Бисквитките (cookies) не причиняват никакви щети на Вашето устройство, не съдържат вируси, троянски файлове нито друг зловреден софтуер.

3.3. Вие може да разрешите или да не разрешите бисквитките (cookies) на Вашето устройство да се достъпват от сървъра на Нашата страница. Когато разрешите такъв достъп, нашата уеб страница ще може да разпознае, кои отделни подстраници Вие вече сте посещавали, както и какви данни и настройки сте въвели, за да не е необходимо да ги въвеждате отново.

3.4. Нашата уеб страница използва достъпа си до бисквитки (cookies), за да регистрира статистически използването ѝ с цел да оптимизираме нашите предложения, както и за Ви предоставим селектирана специално с Вас информация.

3.5. Повечето бисквитки (cookies) се изтриват автоматично след съответно дефинирано време – една година. Повечето браузъри на устройствата (като Вашето) автоматично са настроени да предоставят достъп до бисквитките (cookies). Но Вие можете също така да конфигурирате настройките на браузъра си, така че на Вашето устройсвво да не се записват бисквитки или преди генерирането на нова бисквитка винаги да излиза съобщение. Пълното деактивиране на бисквитки може обаче да доведе до невъзможност да използвате всички функционалности на нашата уеб страница.

3.6. Обзор на използваните бисквитки с допълнителна информация можете да намерите в нашите Правила за използване на бисквитки.

 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА УЕБ СТРАНИЦАТА

4.1. Чрез достъпа до интернет страницата (зареждането ѝ), Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

4.2. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте уеб страницата!

4.3. Данните, които Вие посочвате, ще се считат от Администратора и от Обработващия за истински, до доказване на противното.

4.4. Влизайки в Нашата уеб страница, Вие се съгласявате Вашите данни да бъдат обработвани от администратора  („Обработващ личните данни“) и от лицето, в чиято полза се събират Вашите данни („Администратор на личните данни“), както и от други, оправомощени за това лица.

4.5. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, снимките, изображенията и другите произведения, търговските марки и търговските знаци, публикувани в уеб страницата са защитени съгалсно Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение по смисъла българско законодателство.

 

5. ЛИЧНИ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

5.1. Защитата на личните данни и гарантирането на тяхното законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване са наш приоритет.

5.2. По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

5.2.1. „GDPR“ e Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета на ЕС.

5.2.2. Администраторът на уеб страницата е „БГ РЕИ“ ООД, ЕИК:175040732 което се явява „Обработващ лични данни“ по смисъла на GDPR.

5.2.3. „Администратор на личните данни“ („Ние“) по смисъла на GDPR е „БГ РЕИ“ ООД, ЕИК:175040732, с адрес на управление: ул. Славянска 15, ап. 4, София 1000

5.2.4. „Потребител“ (“Вие“) е всяко физическо лице, което посещава уеб страницата.

5.2.5. „Лични данни“ това е всяка информация, с която Вие можете пряко или непряко да бъдете идентифициран като гражданин (физическо лице). В Нашата уеб страница, Вие предоставяте следните данни (които могат евентуално да се квалифицират като „лични данни“): IP-адресът на Вашето устройство; датата и часът на достъпа; името и URL на извикания файл; уеб страницата/ приложението, от която/което е осъществен достъпът; използваният от Вас браузър (и/или операционната система на Вашето устройство и изисканите лични данни при попълване на контактна форма.

5.3. С настоящото уведомление Ви предоставяме информация, че Ние ще събираме лични данни и ще ги обработваме при спазване на разпоредбите на GDPR, като тези лични данни се разпределят в три групи: данни, необходими за техническото функциониране на уеб страницата и всички съответни подстраници.

5.4. Данни, получавани от уеб страницата, необходими за техническотото функциониране на връзката с Вашето устройство, както и свързани към страницата услуги са:

– тип / версия на браузъра, изпилзван от Вашето устройство;
– използвана операционна система от Вашето устройство;
– референтен URL (посетената преди това страница),
– host име на Вашето устройство (IP-адрес), осъществяващ обръщението към страницата,
– час на запитване към сървъра;
• Google Analytics;
• Google Search Console;
• LinkedIn tag;
• Google gtag;
• Facebook pixel.

5.5. Тези данни (по т. 5.4) се използват само и единствено за достъп до предоставяните информационни ресурси/данни на уеб страницата;

5.6. Ние обработваме Вашите лични данни за достъпване до уеб страницата на основание легитимен интерес изразяващ се в осигуряване и поддържане на информационна и мрежова сигурност между Вашето устройство и Нашия сървър.

5.7. При спазване на достатъчни технически и организационни мерки за сигурност и при необходимост Ние може да предоставим Ваши лични данни за достъпване до уеб страницата на получатели- доставчици на технически услуги по функционирането на уеб страницата и/или връзката устройство – сървър.

5.8. Нашият сървър ще съхранява Вашите лични данни докато същите са необходими за целите на функционирането на уеб страницата и/или връзката устройство  сървър, но не повече от 1 година от последното свързване (т.е. Вашето последно извикване на уеб- страницата).

5.9. С цел да гарантираме сигурност на личните Ви данни и да ги предпазим от загуба, промяна, унищожаване и неоторизиран достъп, сме осигурили редица мерки за сигурност. Сред тях са: технологии за сигурен пренос на данни SSL, криптирани връзки, други. Мерките са непрекъсното в процес на актуализация, като съобразяваме динамичното развитие на технологиите и на различните видове заплахи.

 

6. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Ние правим всичко възможно за да поддържаме на уеб страницата си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

6.2. Ние не носим отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на тази уебстраница (и подстраниците) от трети лица.

6.3. Цялата информация на уеб страницата се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. Ние полагаме разумни усилия да защитим нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

6.4. Ние не носим отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на тази уеб страница.

6.5. Ние не носим отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в уеб страници, към които настоящата уеб страница съдържа препратки.

6.6. Когато в следствие на нарушение на тези общи условия и/или на нерегламентирана употреба на услугите на уеб страницата са Ни причинени вреди, Ние имаме правото на справедливо/ законово обезщетение.

 

7. ПРОМЕНИ

7.1. Ние си запазваме правото да извършваме промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за ползване на подстраниците по всяко време, като своевременно публикуваме тези промени в уеб страницата (или подстраниците), заедно със съобщение за промените в Общите условия.

7.2. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Този документ е обновяван за последно на 20.05.2020г.